Odjeljenje za obrazovanje raspisuje Javni poziv za sticanje zvanja instrutora vožnje iz upravljanja motornim vozilima

I. Pravo osposobljavanja za polaganje ispita, odnosno prijavljivanja na Javni poziv za sticanje zvanja
instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilima ima lice koje ispunjava sljedeće uslove:
a) da ima najmanje srednju stručnu spremu;
b) da ima najmanje tri godine vozačku dozvolu one kategorije za koju polaže ispit;
c) da ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača instruktora, ne starije od 12
mjeseci;
d) da mu u posljednjih pet godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja
motornim vozilom.

Image for news

V. Prijave za polaganje ispita, uz propisanu dokumentaciju, kandidati trebaju dostaviti u zatvorenoj
koverti na adresu: Vlada Brčko distrikta BiH (Odjeljenje za obrazovanje) Bulevar mira br. 1, 76100
Brčko, poštom ili donijeti lično u zgradu Vlade na šalter broj 6, najkasnije do
8. 6. 2023. godine.
Prijavljivanje se obavlja preko obrasca prijave koji se može preuzeti na infopultu u zgradi Vlade
Brčko distrikta BiH ili na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH
ob.bdcentral.net


Napomena: na poleđini koverte obavezno upisati broj telefona kandidata.
O detaljnom terminu održavanja pripremne nastave kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Nakon pripremne nastave, provest će se ispiti propisani navedenim pravilnikom.
Pripremna nastava i ispiti će biti održani u JU Trećoj osnovnoj školi u Brčko distriktu BiH, ulica Reisa
Džemaludina Čauševića 60.
Ostale relevantne informacije kandidati će dobiti u toku pripremne nastave ili u Odjeljenju za
obrazovanje na broj telefona 049/216-894.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Ukoliko se ne prijavi dovolјan broj kandidata koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom pozivu,
održavanje pripremne nastave i polaganje ispita će se prolongirati za slјedeći ispitni rok, o čemu će
kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Javni poziv za instruktore vožnje