Konkurs za dodjelu nagrade u oblasti nauke

Na osnovu člana 4. Pravilnika o nagradama u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu („Službeni glasnik BiH“, broj 75/23) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje konkurs za dodjelu Nagrade u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu za 2023. godinu

Image for news

IV Potrebna dokumentacija

Uz pisano obrazloženje dostavljaju se sljedeći dokumenti:

a)       popunjen, potpisan i ovjeren aplikacioni obrazac (Prilog)

b)   biografija kandidata,

     c)    uvjerenje o državljanstvu kandidata,

d)    podatke o djelatnosti kandidata i ostvarenjima i dostignućima u nauci i istraživanju na   

        međunarodnom planu.

Uz prijedlog, predlagač dostavlja originale ili ovjerene kopije dokumenata iz kojih se vide postignuti

 

Prijedlog se neće uzeti u razmatranje ako:

a)      dokumentacija nije potpuna,

b)      prijedlog nema obrazloženja,

c)      predlagač dostavi prijedlog za više kandidata.

V Kriteriji za vrednovanje pristiglih prijedloga

Nagrada za nauku dodjeljuje se naučnom radniku, državljaninu Bosne i Hercegovine, za izuzetno uspješan rad u oblasti nauke i ostvareni rezultat/e na međunarodnom planu, pri čemu se vrednuje izuzetno naučno ostvarenje te doprinos razvoju i popularizaciji nauke i promovisanju Bosne i Hercegovine

 

Prilikom razmatranja pristiglih prijedloga, a u skladu sa Uputstvom o metodološkom okviru i principima za izradu pravilnika o minimalnim uslovima za izbor u naučna zvanja („Službeni glasnik BiH“, broj 47/12), vrednovat će se:

 

a)          monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske  

publikacije međunarodnog značaja,

 

b)    radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja,

 

c)    zbornici međunarodnih naučnih skupova,

 

d)    patenti, autorske izložbe, rukovođenje projektima, mentorstvo (na međunarodnom  

       nivou).     

 

VI Postupak dodjele Nagrade za nauku

 

Ministarstvo objavljuje konkurs za dodjelu Nagrade za nauku.

Vijeće za nauku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) utvrđuje konačan prijedlog za dodjelu Nagrade za nauku.

Rješenje o dodjeli Nagrade za nauku donosi ministrica civilnih poslova na osnovu konačnog prijedloga Vijeća. 

VII  Rokovi

 

Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana posljednje objave.

 

Nakon isteka roka prijedlozi se neće razmatrati.